I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • วันคณะกรรมการหมู่บ้าน 

กิจกรรม

วันคณะกรรมการหมู่บ้าน

04 มีนาคม 2563 164
9มี.ค. 63
10มี.ค. 63

วันที่ 9-10 มีนาคม 2563 เวลา 07.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ