I-face

กิจกรรม

Fair ไทยแลนด์โอรี่

03 มีนาคม 2563 213
9มี.ค. 63
12มี.ค. 63

วันที่ 9-12 มีนาคม 2563 เวลา 07.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ