I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • นิทรรศการ สินค้าเกษตร 

กิจกรรม

นิทรรศการ สินค้าเกษตร

30 มกราคม 2563 96
2มี.ค. 63
6มี.ค. 63

วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 เวลา 07.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 

ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ