I-face

กิจกรรม

CP ALL Opportunity Day

30 มกราคม 2563 493
26ก.พ. 63
28ก.พ. 63

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ