I-face

กิจกรรม

SAPP ON SALE

09 มกราคม 2563 261
20ม.ค. 63
24ม.ค. 63

วันที่ 20 -24 มกราคม 2563 เวลา 07.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ