I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจัดจำหน่ายน้ำแข็งภายในศูนย์อาหาร อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี ประจำปี 2563-2564 

ข่าวสาร

ประกาศจัดหาผู้ประกอบการจัดจำหน่ายน้ำแข็งภายในศูนย์อาหาร อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี ประจำปี 2563-2564

28 พฤศจิกายน 2562 23

ประกาศ

ไฟล์แนบ

เอกสารประกาศจัดหา