I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน ณ ศูนย์ราชกาฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน ณ ศูนย์ราชกาฯ แจ้งวัฒนะ

28 พฤศจิกายน 2562 175

การฝึกปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน ฝึกบำเพ็ญเพียร ปฏิบัติตนเพื่อให้จิตใจสงบ และใช้สติปัญญาเป็นหลักในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
ณ ห้องประชุมส่วนกลางทิศตะวันออก ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

____________________
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ #ศูนย์ราชการฯ ที่

Zone A, B : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/

Zone C : Government Complex
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/

แอปฯ GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW

และ GOOGLE PLAY - http://bit.ly/2NlpUP7