I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 

กิจกรรม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

30 ตุลาคม 2562 452
11พ.ย. 62
15พ.ย. 62

วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ