I-face

กิจกรรม

อร่อยลั่นกรุง

20 กันยายน 2562 580
7ต.ค. 62
11ต.ค. 62

วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ