I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • มหกรรม"ชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 2 

กิจกรรม

มหกรรม"ชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 2

16 กันยายน 2562 147
17ก.ย. 62
19ก.ย. 62

วันที่ 17-19 กันยายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ