I-face

กิจกรรม

TICA CONNECT ครั้งที่ 6

11 กันยายน 2562 240
12ก.ย. 62
13ก.ย. 62

TICA CONNECT ครั้งที่ 6

วันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ