I-face

กิจกรรม

OTOP One Tambon One Product

28 สิงหาคม 2562 390
2ก.ย. 62
4ก.ย. 62

OTOP One Tambon One Product วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 CD Day 2019

วันที่ 2-4 กันยายน 2562 เวลา 7.00-17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ