I-face

กิจกรรม

ไมซ์เพื่อชุมชน 2

22 สิงหาคม 2562 171
21ส.ค. 62
23ส.ค. 62

ไมซ์เพื่อชุมชน 2

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 เวลา 7.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ