I-face

กิจกรรม

SME STARTUP EARLY STAGE MARKET FAIR 2019

09 สิงหาคม 2562 344
15ส.ค. 62
16ส.ค. 62

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ