I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอแจ้งเพิ่มเวลาเดินรถรับ-ส่ง ภายในศูนย์ราชการฯ 

ข่าวสาร

ขอแจ้งเพิ่มเวลาเดินรถรับ-ส่ง ภายในศูนย์ราชการฯ

09 สิงหาคม 2562 280

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งเพิ่มเวลาเดินรถรับ-ส่ง ภายในศูนย์ราชการฯ
รอบแรก จากเดิมเวลา 06.30 น. เป็น เวลา 06.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป