I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงาน OTOP "ม่วนคัก ฮัก ISAN" 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงาน OTOP "ม่วนคัก ฮัก ISAN"

01 สิงหาคม 2562 50

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ