I-face

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงาน SME ONE FEST

25 กรกฎาคม 2562 184
วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ