I-face

กิจกรรม

SME(OTOP)

24 กรกฎาคม 2562 287
1ส.ค. 62
2ส.ค. 62

โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME (OTOP)

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ