I-face

ข่าวสาร

ตลาดน้ำอโยธยา

19 มิถุนายน 2562 287

วันที่ 19 -21 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ