I-face

ข่าวสาร

Market on Sale

19 มิถุนายน 2562 213

วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ