I-ig I-face

กิจกรรม

บ้านทุ่งกรุงเก่า

08 พฤษจิกายน 2560 151
16ต.ค. 60
20ต.ค. 60

วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ