I-face

กิจกรรม

Market on Sale

13 มิถุนายน 2562 1,086
17มิ.ย. 62
21มิ.ย. 62

วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ