I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • นิทรรศการสินค้าเกษตร 

กิจกรรม

นิทรรศการสินค้าเกษตร

08 กุมภาพันธ์ 2562 34
22เม.ย. 62
26เม.ย. 62

นิทรรศการสินค้าเกษตร


วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 เวลา 07.00 - 17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ