I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 

ข่าวสาร

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

28 มกราคม 2562 268

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ (ครั้งที่ 1/2562)
เมื่อวันที่ 21-25 มกราคม 2562 รวมยอดลงทะเบียน 984 คน