I-ig I-face

กิจกรรม

Gift and Thank you

07 พฤษจิกายน 2560 237
12ธ.ค. 60
15ธ.ค. 60

Gift and Thank you
วันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ