I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 24-25 และ 27 ตุลาคม 2560 

ข่าวสาร

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 24-25 และ 27 ตุลาคม 2560

04 ธันวาคม 2560 246

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 4) เมื่อวันที่ 24-25 และ 27 ตุลาคม 2560