I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • มหกรรม"ชุมชนสุขภาวะ" 

กิจกรรม

มหกรรม"ชุมชนสุขภาวะ"

07 มกราคม 2562 239
7ม.ค. 62
9ม.ค. 62

มหกรรม"ชุมชนสุขภาวะ"

วันที่ 7-9 มกราคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ