I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

04 ธันวาคม 2561 317

ภาพบรรยากาศงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ