I-face

กิจกรรม

Shop Fun Fair

04 ธันวาคม 2561 65
24ธ.ค. 61
28ธ.ค. 61

Shop Fun Fair

วันที่ 24-28 ธันวาคม 2561  เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ