I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารประจำปี 2561 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ขอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารประจำปี 2561 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

21 พฤศจิกายน 2561 220

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารประจำปี 2561
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ