I-face

ข่าวสาร

Food & Fair Festival 2018

19 พฤศจิกายน 2561 269

Food & Fair Festival 2018
วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ