I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 

กิจกรรม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

09 พฤศจิกายน 2561 361
12พ.ย. 61
16พ.ย. 61

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 25461 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ