I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • เช็คทุกจุด ชนะทุกข้อ 

ข่าวสาร

เช็คทุกจุด ชนะทุกข้อ

24 ตุลาคม 2561 225

เช็คทุกจุด ชนะทุกข้อ
วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งโทร 06 4585 5230, 06 4585 5257