I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพนิ่ง "อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน" 

ข่าวสาร

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพนิ่ง "อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน"

10 ตุลาคม 2561 932

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพนิ่ง "อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน"
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัล ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4-5 สำนักงาน ธพส. อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
"ผู้ชนะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น หากไม่มารับรางวัลด้วยตนเองจะตัดสิทธิ์ให้ลำดับถัดไปแทน"