I-face

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงาน SHOP&CHILL

08 ตุลาคม 2561 328

ภาพบรรยากาศงาน SHOP&CHILL
วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 และ วันที่ 16-19 ตุลาคม 2561
เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ