I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ ตะวันออก 

กิจกรรม

อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ ตะวันออก

18 กันยายน 2561 465
18ก.ย. 61
21ก.ย. 61

อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ ตะวันออก
วันที่ 18-21 กันยายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ