I-ig I-face

กิจกรรม

เพลินมาร์เก็ต

07 พฤษจิกายน 2560 165
22พ.ย. 60
24พ.ย. 60

เพลินมาร์เก็ต
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ