I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงาน OTOP Outlet@ศูนย์ราชการ 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงาน OTOP Outlet@ศูนย์ราชการ

03 กันยายน 2561 521

ภาพบรรยากาศงาน OTOP Outlet@ศูนย์ราชการ
วันที่ 3-7 กันยายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ