I-face

ข่าวสาร

OTOP Outlet@ศูนย์ราชการ

31 สิงหาคม 2561 510

OTOP Outlet@ศูนย์ราชการ
วันที่ 3-7 กันยายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ