I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 

ข่าวสาร

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

27 สิงหาคม 2561 384

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับ สภากาชาดไทย ที่ ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 รวม 886 ยูนิต