I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี 

กิจกรรม

สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี

20 มิถุนายน 2561 340
6ส.ค. 61
10ส.ค. 61

สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี
วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ