I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • มหกรรมการประกวดพระเครื่อง (กรมพระธรรมนูญ) 

กิจกรรม

มหกรรมการประกวดพระเครื่อง (กรมพระธรรมนูญ)

20 มิถุนายน 2561 504
18ส.ค. 61
19ส.ค. 61

มหกรรมการประกวดพระเครื่อง (กรมพระธรรมนูญ)
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ