I-face

กิจกรรม

Power Buy

05 มิถุนายน 2561 319
25มิ.ย. 61
1ก.ค. 61

วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-20.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ