I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2561 

ข่าวสาร

ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2561

04 มิถุนายน 2561 233

ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ