I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • สินค้าเกษตรจังหวัดปทุมธานี 

กิจกรรม

สินค้าเกษตรจังหวัดปทุมธานี

01 มิถุนายน 2561 387
18มิ.ย. 61
22มิ.ย. 61

สินค้าเกษตรจังหวัดปทุมธานี
วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ