I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core N2) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี 

ข่าวสาร

ธพส. ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core N2) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี

28 พฤษภาคม 2561 213

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core N2) ชั้น 2
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561