I-face

กิจกรรม

GREEN Market

25 พฤษภาคม 2561 205
30พ.ค. 61
1มิ.ย. 61

วันที่ 30-31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ