I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core E2) ชั้น 2 

ข่าวสาร

ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core E2) ชั้น 2

21 พฤษภาคม 2561 159

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งเปิดให้บริการห้องน้ำรูปแบบใหม่ (โซน Core E2) ชั้น 2
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561