I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 

กิจกรรม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

07 พฤษจิกายน 2560 214
13พ.ย. 60
17พ.ย. 60

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ