I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • สินค้าเกษตรจังหวัดชัยนาท 

กิจกรรม

สินค้าเกษตรจังหวัดชัยนาท

10 พฤษภาคม 2561 181
21พ.ค. 61
22พ.ค. 61

สินค้าเกษตรจังหวัดชัยนาท

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561   เวลา 08.00-17.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ